Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
0945.016.886
Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
 
Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Thiết bị và Khảo sát Việt Nam  được thành lập theo giấy phÐp  đăng ký kinh doanh số 0104589816 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư  TP. Hà nội cấp.

Công ty Cổ phần Thiết bị và Khảo sát Việt Nam hoạt động với phương ch©m "Sự hài lßng của kh¸ch hàng là sự sống cßn cña C«ng ty". ChÝnh v× thÕ , c«ng ty chóng t«i kh«ng chỉ đơn thuần cung cấp c¸c m¸y mãc thiết bị chuyªn nghµnh mà lu«n ®ång hµnh s¸t c¸ch , chia sÎ những kinh nghiệm để kh¸ch hàng cã được nh÷ng giải ph¸p c«ng nghệ thÝch hợp nhất trong yªu cầu của m×nh.

Với đội ngũ c¸n bộ, nh©n viªn và cộng t¸c viªn cã tr×nh độ chuyªn m«n cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động và đồng thời cïng những quan hệ mật thiết với c¸c nhà cung cấp trong và ngoài nước, c¸c nhà sản xuất lớn uy tÝn trªn thế giới, c«ng ty tin tưởng rắng sẽ đ¸p ứng được mọi yªu cầu của kh¸ch hàng ở mức cao nhất.


Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

-         Hoạt động đo đạc bản đồ.

-         Hoạt động thăm dß địa chất.

-         Cung cấp cÊp trang thiết bị dụng cụ khoa học kỹ thuật, dụng cụ đo đạc, thiết bị quan trắc.

-         Dịch vụ chuyển giao c«ng nghệ, kiểm định c¸c thiết bị đo đạc.

-         Sửa chữa và bảo dưỡng m¸y mãc , thiết bị .

-         Xử lý « nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.

 

                       Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ